Logo Gmina Błędów

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Błędowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Błędów.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie  Gminy w Błędowie dla strony www.bledow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bledow.pl spełnia wymagania w 94.42%.

  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
  • Serwis BIP zawiera dokumenty w formie skanów

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest:

 Jacek Adamski

Urząd Gminy w Błędowie

 ul. Sadurkowska 13

05 – 620 Błędów

e-mail:  sekretarz@bledow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 668 0010  lub 48 668 01 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

1. Urząd  Gminy w Błędowie  mieści się w jednej lokalizacji obejmującej dwa budynki:

  • Budynek główny - 05 – 620 Błędów, ul. Sadurkowska  13

 Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki poza Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej . Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody . Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Referatu Informatyczno- Administracyjnego. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

  • Budynek II – 05 -620 Błędów, ul. Sadurkowska 13

Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Wejście do Biur Wydziału Ochrony Środowiska ,Referatu Informatyki, Biura Strefy Płatnego Parkowania i Straży Miejskiej. Wejście z poziomu gruntu, od strony wschodniej. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.