Logo Gmina Błędów

Jednostki Pomocnicze

Do pobrania:
Skan zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - Harmonogram zebrań wiejskich

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  2.2019

Wójta Gminy Błędów

z dnia  14 stycznia  2019 roku

 sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Błędów

            Na podstawie § 14 ust. 1  statutu sołectwa:

1)   Annopol,

2)   Bielany,

3)   Błędów,

4)   Błogosław,

5)   Bolesławiec Leśny,

6)   Borzęcin,

7)   Bronisławów,

8)   Cesinów- Las,

9)   Czesławin,

10) Dańków,

11) Dąbrówka Nowa,

12) Dąbrówka Stara,

13) Fabianów,

14) Głudna,

15) Golianki,

16) Goliany,

17) Gołosze,

18) Huta Błędowska,

19) Ignaców,

20) Jadwigów,

21) Jakubów,

22) Janki,

23) Julianów,

24) Kacperówka,

25) Katarzynów,

26) Kazimierki,

27) Lipie,

28) Łaszczyn,

29  Machnatka,

30) Machnatka – Parcela,

31) Nowy Błędów,

32) Oleśnik,

33) Pelinów,

34) Roztworów,

35) Sadurki,

36) Śmiechówek,

37) Trzylatków Duży,

38) Trzylatków Mały,

39) Trzylatków – Parcela,

40) Tomczyce,

41) Wilcze Średnie,

42) Wilhelmów,

43) Wilkonice,

44) Wilków Drugi,

45) Wilków Pierwszy,

46) Wólka Dańkowska,

47) Wólka Gołoska,

48) Wólka Kurdybanowska,

49) Zalesie,

50) Załuski,

51) Ziemięcin,

52) Zofiówka,

 zarządza się co następuje:

§ 1

            Zarządza się przeprowadzenie zebrań wiejskich dla wyboru organów jednostek pomocniczych Gminy Błędów, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błędów

§ 3

                       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Błędowie oraz umieszczeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów.

 

 Do pobrania:
Załącznik do zarządzenia - formularz konsultacji

Skan zarządzenia

Projekty Uchwał Statutów Sołectw
 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 64.2018

Wójta Gminy Błędów

 z dnia 06 grudnia  2018 roku

 

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Błędów, dotyczących wprowadzenia zmian w statutach sołectw

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm. / oraz w związku z § 2 uchwały Nr VIII.54.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów / Dz.Urz.Woj.Mazow.  z 2011r., Nr 228, poz. 7178 /, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Błędów w zakresie dotyczącym wprowadzenia zmian w  statutach poszczególnych sołectw.

§ 2

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są  mieszkańcy Gminy Błędów.

§ 3

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone  poprzez umieszczenie  projektów  uchwał zmieniających statuty sołectw  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Błędowie i  przyjmowanie uwag na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej.

 

2. Projekty  statutów sołectw dostępne będą na stronie internetowej www.bledow.pl w zakładce Jednostki pomocnicze.

 

3. Opinie i uwagi można przesyłać na adres e-mail: urzad@bledow.pl  lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Błędowie, ul. Sadurkowska 13 w terminie od dnia  10  grudnia 2018 roku do dnia  20 grudnia 2018 roku.

 

§ 4

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektów zmian w  statutach sołectw.

2. Opinie i uwagi należy wnosić na piśmie lub  za pomocą poczty elektronicznej na     FORMULARZU  KONSULTACJI,  którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Opinie i uwagi wynikające z przeprowadzonych konsultacji przedłożone zostaną Komisji Statutowej Rady Gminy Błędów oraz zamieszczone w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.

§ 6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Błędów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.